S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼é̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼k̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼!̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼?̼”̼,̼ ̼“̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ố̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼U̼6̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼

N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼
N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ỗ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼“̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼nowi ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼U̼6̼0̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

By admins