H̼ọ̼ƈ̼ ̼ρ̼ԋ̼í̼ ̼ƈ̼α̼σ̼

Tin Tức

H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼-̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼

H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼(̼Đ̼H̼)̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼
̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼V̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼Đ̼H̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼.̼

̼K̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼Đ̼H̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼Đ̼H̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼;̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼C̼S̼.̼.̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼6̼/̼2̼0̼1̼5̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼Đ̼H̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼–̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼m̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼;̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼.̼.̼

̼“̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼F̼P̼T̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼H̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼(̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼)̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼E̼d̼l̼a̼b̼ ̼A̼s̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼2̼ ̼c̼a̼o̼”̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼–̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼8̼%̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.